Zin- en betekenisgeving

Mensen vragen zich voordurend af hoe de wereld in elkaar zit en wat dingen om hen heen betekenen. Zij willen alles wat zij zien, denken, doen of voelen in een zodanig kader plaatsen dat zij er raad mee weten. Een betekeniskader ontstaat altijd in interactie met elkaar: mensen praten over dingen, zij trachten elkaar te beïnvloeden en zij nemen meningen van elkaar over. Mensen hebben het verlangen deel uit te maken van een groter geheel, maar ze willen niet afhankelijk zijn. Ze willen op eigen benen staan, zelf regie kunnen voeren. Wij helpen mensen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit.

Het primaire doel hierbij is invulling te geven aan zin- en betekenisgeving en daarmee de betrokkenheid (engagement) van mensen te vergroten en door ze intensief bij organisatie ontwikkelingen te betrekken, door een proces van co-creatie.

Kernstatement

Het is onze overtuiging en ervaring dat als je de juiste mensen binnen haalt, dat zij zichzelf motiveren. Een organisatie hoeft eigenlijk geen aandacht te besteden aan het motiveren van mensen, ze dient ervoor te zorgen dat er goede mensen worden binnen gehaald en dat ze op de juiste plekken worden ingezet en worden behouden. En dat er op een respectvolle manier afscheid wordt genomen van de verkeerde mensen op de verkeerde plekken.

De echte vraag is: hoe kun je de organisatie zodanig inrichten en leiding geven dat je mensen niet demotiveert?

Wij zijn ervan overtuigd dat het essentieel is dat er een klimaat heerst waarin naar mensen wordt geluisterd en mensen zich gehoord voelen. We geloven dat organisaties niet zozeer afhankelijk zijn van omstandigheden, maar dat het succes schuilt in het maken van bewuste keuzes en het gedisciplineerd volgen bedrijfsprincipes.